Night
Shopping
Zurich

21. November 2024

Sunday
Shopping
Zurich

1., 8. and 22. December 2024

New Year
Shopping
Zurich

2. January 2025